Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner som kan bidra til fattigdomsreduksjon (VISJON2030)


Det er et overordnet mål for Visjon 2030-initiativet å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse (for hver sektor for seg eller sett i sammenheng).


 

Bakgrunn
Visjon 2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse. Totalt 116 artikler om innovative løsninger ble sendt inn, hvorav 29 ble publisert i et skriftlig kompendium og dannet et faglig grunnlag for Visjon 2030-konferansen i Trondheim den 2. og 3. mars 2015. En ny finansieringsmekanisme for innovasjon ble lansert på konferansen med en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Om finansieringsmekanismen
Stikkord for en innovasjon er: nytt, nyttig og nyttiggjort. Aktuelle innovasjonsområder (alene eller i kombinasjon) er:

  • Nye eller endrede produkter/tjenester;
  • Nye eller endrede metoder for produksjon/leveranse/distribusjon;
  • Nye eller endrede former for ledelse/organisering/arbeidsforhold;
  • Nye eller endrede forretningsmodeller.
     

Det er stor variasjon på de innovative tilnærmingene som finnes, blant annet med tanke på kompleksitet, aktører involvert, ytterligere forskningsbehov og nærhet til markedet. Det er identifisert behov for ulike virkemidler for å realisere eller skalere opp ulike innovasjoner.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norad gjennomfører nå en innledende skisseutlysning i fellesskap. Samlet har de tre institusjonene et bredt spekter av virkemidler for å realisere og skalere opp innovasjoner.

Innkomne skisser vil bidra til å fastsette de spissede tematiske og økonomiske rammene for påfølgende hovedutlysninger i regi av hver av de tre institusjonene. Disse utlysningene vil lanseres før sommeren 2016. Hovedutlysningene gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil følge deres overordnede retningslinjer og ha krav om norsk hovedsøker, mens hovedutlysningen/e gjennom Norad vil innebære full internasjonal konkurranse i form av innovative anskaffelser.

Hovedutlysningene vil være åpne også for søkere som ikke har sendt inn skisser. Det anbefales likevel å sende inn skisser siden disse vil påvirke hvordan midler fordeles på ulike spissede tematiske områder og mellom de tre forvaltningsorganene.

Følgeforskning
Forskningsrådet vil gjennomføre en separat utlysning av midler til følgeforskning for hele finansieringsmekanismen. Denne publiseres tidlig i 2016. Formålet med følgeforskningen vil blant annet være å:

  • Støtte opp om resultatstyringen i hvert prosjekt som finansieres under ordningen;
  • Vurdere effekten av ordningen som helhet i løpet av en femårig periode, og bidra til at den langsiktige effekten av ordningen kan evalueres også etter at ordningen er avsluttet;
  • Vurdere og sammenlikne ulike metoder for oppskalering av innovative løsninger innen helse og utdanning

 

 

Related news

Latest news

Untrue rumours about an on-going incident at the Halden Research Reactor in Norway

The Norwegian Radiation Protection Authority has become aware that stories about an ongoing incident involving a “meltdown” at the Norwegian Institute for Energy Technology (IFE) reactor situated in Halden are currently ci...

Gulf Notified Body meeting in Manama Bahrain

At the end of January, the GSO (Gulf Standards Organization) arranged the first meeting with the present group of 23 Notified Bodies. These Notified Bodies are authorised by GSO to certify the electrical products as curren...

SMART SYSTEM USES POST OFFICE VEHICLES TO ANALYZE ROADS.

During the spring thaw period in Sweden, many small roads are closed to traffic despite the fact that they are fit for use. The BiFi research project has analysed the roads’ bearing capacity in real time using Internet-con...

Children with poor vitamin B12 status early in life struggle more with tasks, recognition and interpreting feelings

Small children with low levels of vitamin B12 had more difficulties solving cognitive tests, such as the ability to do puzzles, recognize letters and interpret other children’s feelings.

BP Awards Schlumberger Contract for Mad Dog 2 Project

Export Conference 2017: A changing world

Register for this year’s most important conference for Norwegian exporters. We can promise you an interesting and inspirational day!

Meet Elkem Silicon Materials at the Ceramics Expo 2017

Elkem Silicon Metrials invites to meet their team at the Ceramics Expo 2017. This is North America’s largest, free-to-attend exhibition for Ceramic manufacturing and applications.

Event - TechnipFMC at Gastech April 4

Multiple Indian languages on electronic products

The Indian Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has approved guidelines issued by Bureau of Indian Standards (BIS) about the display of text in 22 Indian languages on certain electronic devices from 1...