Finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner som kan bidra til fattigdomsreduksjon (VISJON2030)


Det er et overordnet mål for Visjon 2030-initiativet å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse (for hver sektor for seg eller sett i sammenheng).


 

Bakgrunn
Visjon 2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse. Totalt 116 artikler om innovative løsninger ble sendt inn, hvorav 29 ble publisert i et skriftlig kompendium og dannet et faglig grunnlag for Visjon 2030-konferansen i Trondheim den 2. og 3. mars 2015. En ny finansieringsmekanisme for innovasjon ble lansert på konferansen med en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Om finansieringsmekanismen
Stikkord for en innovasjon er: nytt, nyttig og nyttiggjort. Aktuelle innovasjonsområder (alene eller i kombinasjon) er:

  • Nye eller endrede produkter/tjenester;
  • Nye eller endrede metoder for produksjon/leveranse/distribusjon;
  • Nye eller endrede former for ledelse/organisering/arbeidsforhold;
  • Nye eller endrede forretningsmodeller.
     

Det er stor variasjon på de innovative tilnærmingene som finnes, blant annet med tanke på kompleksitet, aktører involvert, ytterligere forskningsbehov og nærhet til markedet. Det er identifisert behov for ulike virkemidler for å realisere eller skalere opp ulike innovasjoner.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norad gjennomfører nå en innledende skisseutlysning i fellesskap. Samlet har de tre institusjonene et bredt spekter av virkemidler for å realisere og skalere opp innovasjoner.

Innkomne skisser vil bidra til å fastsette de spissede tematiske og økonomiske rammene for påfølgende hovedutlysninger i regi av hver av de tre institusjonene. Disse utlysningene vil lanseres før sommeren 2016. Hovedutlysningene gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil følge deres overordnede retningslinjer og ha krav om norsk hovedsøker, mens hovedutlysningen/e gjennom Norad vil innebære full internasjonal konkurranse i form av innovative anskaffelser.

Hovedutlysningene vil være åpne også for søkere som ikke har sendt inn skisser. Det anbefales likevel å sende inn skisser siden disse vil påvirke hvordan midler fordeles på ulike spissede tematiske områder og mellom de tre forvaltningsorganene.

Følgeforskning
Forskningsrådet vil gjennomføre en separat utlysning av midler til følgeforskning for hele finansieringsmekanismen. Denne publiseres tidlig i 2016. Formålet med følgeforskningen vil blant annet være å:

  • Støtte opp om resultatstyringen i hvert prosjekt som finansieres under ordningen;
  • Vurdere effekten av ordningen som helhet i løpet av en femårig periode, og bidra til at den langsiktige effekten av ordningen kan evalueres også etter at ordningen er avsluttet;
  • Vurdere og sammenlikne ulike metoder for oppskalering av innovative løsninger innen helse og utdanning

 

 

Related news

Latest news

New contract: Windcat 41 - no 17 in the Servogear series

Servogear announces the signing of a new contract with Windcat Workboats BV for the delivery of Servogear Controllable Pitch Propellers (CPP)  for their new vessel Windcat 41. 

Seacat Enterprise to be launched January 12th

Seacat Services, is preparing to launch its first High Speed Utility Vessel (HSUV), Seacat Enterprise at January 12th.

Norsafe Signs Contract with the Swedish Coast Guard (KBV)

On Wednesday 21st December, Norsafe signed yet another new contract with the Swedish Coast Guard (KBV) to deliver nine new Magnum 750 MKII boats.

A Unique Second-generation Tomograph is Developed

A new gamma-ray tomograph designed to image up to 4” diameter pipes, is developed by CMR Prototech for the Saskatchewan Research Council (SRC) in Canada.

Sohome launches a new website

Sohome has launched a new website that makes it easier to find key information. 

Sohome AS receives orders for Johan Sverdrup Project

Sohome AS is proud to be a sub-contractor to Intelecom AS for the Johan Sverdrup Project. 

New 55'' Ultra High Definition Chart and Planning table passes Type Approval testing

Most advanced maritime display system ever produced, the 55'' Ultra High Definition Chart & Planning table, enables Integrated Bridge System manufacturers to develop new multi-data solutions.

Norsafe's experience in the Polar Code Pays Off

In readiness for the introduction of the Polar code, Norsafe has become the first LSA supplier to have executed full scale tests and trials 

Øglænd System Group winner of Business of the Year Award

Øglænd System Group won the Business of the Year Award in the Stavanger-region 2016.