Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner som kan bidra til fattigdomsreduksjon (VISJON2030)


Det er et overordnet mål for VISJON2030-initiativet å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftmålene innen utdanning og helse (for hver sektor for seg eller sett i sammenheng).


 

Bakgrunn
VISJON2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftmålene innen utdanning og helse. En ny finansieringsmekanisme for innovasjon ble lansert på VISJON2030-konferansen i Trondheim 2.-3. mars 2015, med en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Norad er ansvarlig for finansieringsmekanismen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge som viktige partnere i fordeling av midlene.

Det ble fra desember 2015 til februar 2016 gjennomført en skisseutlysning for innovasjonsprosjekter som bidro til å fordele midlene mellom de ulike finansieringspartnerne, og å sette tematiske rammer for fremtidige utlysninger. 

Identifiserte prioriteringer
Identifiserte mål for utlysningene er:

  1. Økt innrullering/reduksjon i frafall/økt læringsutbytte i barneskole, ungdomsskole og/eller videregående skole
  2. Økt jobbskaping og livslang læring gjennom digital tilgang. Målet er delt inn i følgende delmål:
    a. Bedre tilgang til internett for skoler, helseklinikker og individuelle husholdninger i marginaliserte områder
    b. Ungdom og kvinner tilegner seg jobbrelevante ferdigheter, med vekt på digitale ferdigheter og entreprenørskap
  3. Forbedring av kvinners, barns og spesielt ungdoms helse

Innovasjonsprosjekter
Forskningsrådet vil gjennomføre en utlysning av innovasjonsprosjekter rettet mot forskningsinstitusjoner, bedrifter og sivilt samfunns organisasjoner.

Innovasjonsprosjektene i Forskningsrådet vil rette seg mot mål 1, 2b og 3. Innovasjon Norge vil forvalte en egen ordning for innovasjonsprosjekter.

Det er ikke en forutsetning for søkere å ha deltatt i skisseutlysningen for å kunne søke om Innovasjonsprosjekter.

Følgeforskning
For å styrke gjennomføringen av VISJON2030 vil et følgeforskningsprosjekt følge mekanismen fra start til slutt. Følgeforskningen skal bidra med kunnskap om utfordringer og løsninger knyttet til implementering og oppskalering av innovasjon i prosjektene som støttes under VISJON2030.

Følgeforskningen skal også etablere et kunnskapsgrunnlag om finansieringsmekanismen som helhet, og i den grad det er mulig, belyse problemstillinger som er relevante for innovasjonsarbeidet innen helse- og utdanningsbistanden.

 

 

Related news

Latest news

BP Awards Schlumberger Contract for Mad Dog 2 Project

Export Conference 2017: A changing world

Register for this year’s most important conference for Norwegian exporters. We can promise you an interesting and inspirational day!

Meet Elkem Silicon Materials at the Ceramics Expo 2017

Elkem Silicon Metrials invites to meet their team at the Ceramics Expo 2017. This is North America’s largest, free-to-attend exhibition for Ceramic manufacturing and applications.

Event - TechnipFMC at Gastech April 4

Most ship owners are now looking very closely at the benefits that digitalization can bring in operational gains.

Deepocean Awarded Surf Contract from BP for the Foinaven Field

DeepOcean today announced that it had received a call-off under its new Master Service Agreement (MSA) with BP Exploration Operating Company Ltd.

Parquet Floor - a Furniture in itself

Read how a Nordic style, maintenance free new floor is a furniture all in itself. 

Haavik in as Sales Director

Tor Henrik Haavik enters the role as Sales Director in Steinsvik AS. Haavik has an engineering education from Høgskolen i Haugesund and has been employed in Steinsvik since 2002. Haavik comes from the position of Sales Man...

Powder Characterization Experts Offer Solutions to Optimize Process Performance

Freeman Technology, the powder characterization specialists, will be exhibiting at the Ceramics Expo for the first time (25 – 27 April, Cleveland, OH, USA). The company offers material characterization solutions aimed at o...